ใบเสนอราคา - thaismartform

Thai Smart Form

ค้นหา แก้ไข และสั่งพิมพ์

ชื่อไฟล์ : ใบเสนอราคา

ขนาดฟอร์ม : a4

คำอธิบาย : รูปแบบที่ 1

หน่วยงาน : ทั่วไป

หมวดหมู่ : ซื้อ-ขาย

แบบใบเสนอราคา

เขียนที่
...............................................................................

วันที่
...........
เดือน
.................................
พ.ศ.
...................

เรื่อง
เรียน
................................................................................................................................
....................................................................................................
ชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคา
ตั้งอยู่เลขที่
........................................................
หมู่ที่
.......................
ซอย
..........................................................
ถนน
.............................................................................
ตำบล/แขวง
..................................................................
อำเภอ/เขต
...............................................................................
จังหวัด
.....................................................................
เลขทะเบียนการค้า
........................................................................
โทรศัพท์
.....................................................................
ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไข/ข้อตกลงของทางส่วนงานแล้ว จึงขอเสนอราคาตามรายการดังต่อไปนี้
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมราคาสินค้า
 
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
 
 
(จำเนวนเงินเป็นตัวอักษร)
รวมทั้งสิน
 

กำหนดส่งมอบ
.......................
วัน
กำหนดยืนราคาภายใน
.......................
วัน

ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอราคา
(.....................................................................)