ใบมอบอำนาจ - thaismartform

Thai Smart Form

ค้นหา แก้ไข และสั่งพิมพ์

ชื่อไฟล์ : ใบมอบอำนาจ

ขนาดฟอร์ม : a4

คำอธิบาย : รูปแบบที่ 1

หน่วยงาน : ทั่วไป

หมวดหมู่ : สัญญา
ใบมอบอำนาจ

เขียนที่
.............................................................

วันที่
.............
เดือน
............................
พ.ศ.
.......................

ข้าพเจ้า
.............................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
..................................................
บ้านเลขที่
....................................
หมู่ที่
........................
ซอย
.................................................................................
ถนน
......................................................................................
ตำบล/แขวง
.....................................................................
อำเภอ/เขต
...........................................................................
จังหวัด
................................................................
รหัสไปรษณีย์
................................
เบอรโทร
......................................
ขอมอบอำนาจให้
.............................................................................................................................................................
เกิดวันที่
............
เดือน
................................
พ.ศ.
....................
บ้านเลขที่
....................................
หมู่ที่
........................
ซอย
.................................................................................
ถนน
......................................................................................
ตำบล/แขวง
.....................................................................
อำเภอ/เขต
...........................................................................
จังหวัด
................................................................
รหัสไปรษณีย์
................................
เบอรโทร
......................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
.........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ออกบัตร
...................................................
วัน/เดือน/ปี ที่บัตรหมดอายุ
...................................................
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า ในการดําเนินการ
ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดชอบตามที่
..............................................................................................ผู้รับมอบอํานาจ
ได้ดําเนินการไปโดยถือเสมือนวาเป็นการกระทําของข้าพเจ้าเองทุกประการ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญลงชื่อ........................................................ผู้มอบอำนาจ
(...............................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบอำนาจ
(...............................................................)


ลงชื่อ........................................................พยาน
(...............................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(...............................................................)