สัญญาเช่า - thaismartform

Thai Smart Form

ค้นหา แก้ไข และสั่งพิมพ์

ชื่อไฟล์ : สัญญาเช่า

ขนาดฟอร์ม : a4

คำอธิบาย : รูปแบบที่ 1

หน่วยงาน : ทั่วไป

หมวดหมู่ : สัญญา


สัญญาเช่าบ้าน


เขียนที่
...............................................................
...............................................................
วันที่
...........
เดือน
.................................
พ.ศ.
....................

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง
.........................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
............................................
อยู่บ้านเลขที่
.........................................
หมู่ที่
.....................
ตำบล/แขวง
..........................................
อำเภอ/เขต
..............................................
จังหวัด
............................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ
........................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่
.........................................
หมู่ที่
..................................
ตำบล/แขวง
..........................................................
อำเภอ/เขต
........................................................
จังหวัด
.................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีก ฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาเช่ากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้ผู้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า อยู่บ้านเลขที่
.........................................
หมู่ที่
.............................
ตำบล/แขวง
..........................................
อำเภอ/เขต
..............................................
จังหวัด
............................................
เพื่อประโยชน์ในการ
........................................................................................................................................................
ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงเช่าทรัพย์ตามสัญญา มีกำหนด
.............
ปี นับตั้งแต่วันที่
..............
เดือน
.............................
พ.ศ.
...............................
ถึงวันที่
..............
เดือน
......................................
พ.ศ.
...............................
โดยผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน เดือนละ
.........................................................
บาท โดยค่าเช่า
เดือนแรกกำหนดชำระภายในวันที่
..............
เดือน
........................................
พ.ศ.
....................................
และค่าเช่าใน
เดือนต่อๆไป กำหนด ชำระภายในวันที่
.......................
ของแต่ละเดือนทุกเดือน ณ ผู้ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า
ข้อ 3. ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้วางเงินประกันไว้เป็นจำนวนเงิน
..................................................................
บาท
(
................................................................................................
) และผู้ให้เช่าได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว เงินประกันดังกล่าว
หากผู้เช่ามิได้ทำความเสียหายแก่ทรัพย์ที่เช่า หรือติดค้างชำระค่าเช่า หรือมีหนี้สินอื่นใดที่ค้างชำระแก่ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่า
จะคืนเงินดังกล่าวให้ผู้เช่าทันทีเมื่อครบกำหนดเวลาการเช่า หรือมีหนี้สินอื่นใดที่ค้างชำระแก่ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะคืน
ดังกล่าวให้ผู้เช่าทันทีเมื่อครบกำหนดเวลาการเช่า หรือเมื่อสัญญาเช่าระงับลงโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า และผู้เช่าตกลง
ว่าเงินประกันดังกล่าว ผู้เช่าจะขอให้หักกับค่าเช่าที่จะต้องชำระตามข้อ 2 นี้ไม่ได้
ข้อ 4. ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และภาษีโรงเรือน ตลอดอายุการเช่า หรือตลอดเวลาที่
ครอบครองบ้านที่เช่า
ข้อ 5. ผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาทรัพย์ที่เช่ามิให้ชำรุดทรุดโทรม และจะให้ความระมัดระวังรักษาทรัพย์ที่เช่าเสมือน
วิญญาณจะพึงรักษาทรัพย์ของตนเองข้อ 6. ผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาความสะอาดบ้านเช่าไม่ให้สกปรก และไม่กระทำการใดๆ จนเป็นที่รบกวนผู้ให้เช่า
ข้อ 7. ผู้เช่าจะทำการดัดแปลงต่อเติมทรัพย์ที่เช่าไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้
ให้เช่า
ข้อ 8. ผู้เช่าจะไม่นำทรัพย์ที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือตอนสิทธิการเช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า
ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเช่าได้โดย
ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อ 10. เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุครบกำหนดยะยะเวลาการเช่า หรือด้วยเหตุอื่นประการหนึ่ง
ประการใดก็ตาม ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่าได้ทันทีโดยผู้เช่าจะต้องขนย้าย
ทรัพย์สินและบริวารออกไปจากทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าอาจขนย้ายเองก็ได้ โดยผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ขนย้ายและเก็บรักษาทรัพย์สินเอง
ข้อ 11. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใด ที่จะส่งให้แก่ผู้เช่าอันเกี่ยวกับการเช่าตาม
สัญญาเช่านั้น ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ หรือให้คนนำไปส่งเอง ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่เช่าแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้เช่า
โดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม
สัญญานี้ทำขึ้นเป็น
........................
ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ........................................................ผู้ให้เช่า
(........................................................)


ลงชื่อ........................................................ผู้เช่า
(........................................................)


ลงชื่อ........................................................พยาน
(........................................................)


ลงชื่อ........................................................พยาน
(........................................................)