สัญญาซื้อขาย - thaismartform

Thai Smart Form

ค้นหา แก้ไข และสั่งพิมพ์

ชื่อไฟล์ : สัญญาซื้อขาย

ขนาดฟอร์ม : a4

คำอธิบาย : รูปแบบที่ 1

หน่วยงาน : ทั่วไป

หมวดหมู่ : สัญญา


สัญญาซื้อขาย

สัญญานี้ทำขึ้นที่
.........................................................................
เลขที่
.....................................
หมู่ที่
.................
ถนน
...............................................
ตำบล/แขวง
..........................................
อำเภอ/เขต
..............................................
จังหวัด
...............................................
วันที่
........................
เดือน
.........................................
พ.ศ.
................................
ระหว่าง
..................................................................................
โดย
.................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ
........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่
...............................
หมู่ที่
............
ซอย
.......................................
ตำบล/แขวง
..........................................
อำเภอ/เขต
..............................................
จังหวัด
...............................................
เบอร์โทรศัพท์
....................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้ ดังมีเงื่อนไขรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอาเอกสารที่แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย คือ
1.1 แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ขาย ลงวันที่
.........................................................
จำนวน
.................
ฉบับ
1.2 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ ลงวันที่
..................................................................
จำนวน
.................
ฉบับ
1.3
.................................................................................................................................................................
ข้อ 2. ผู้ขายตกลงขาย และผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าของผู้ขาย คือ
......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................
จำนวน
.............................................................................................................................................................................
รวมเป็นเงิน
.......................................................
บาท (
.................................................................................................
)
โดยผู้ซื้อจะมารับสินค้าที่ซื้อขายดังกล่าวในข้อนี้ด้วยตนเอง หรือผู้ขายจะส่งของให้แก่ผู้ซื้อ ณ
.........................................................................................................................................................................................
ภายในกำหนด
............................
วัน (
.....................................................................
) นับแต่วันทำสัญญานี้
ข้อ 3. ในวันทำสัญญานี้ ผู้ซื้อได้ชำระค่ามัดจำเป็นเงิน
...................................................................................
บาท
(
.........................................................................................
) ให้แก่ผู้ขายไว้ /
.........................................................
เช็คเลขที่
...................................................
ลงวันที่
...............................................
จำนวนเงิน
.......................................................
บาท (
..................................................................................................
)
สำหรับราคาสินค้าส่วนที่เหลืออีกเป็นเงิน
...................................
บาท (
........................................................................
)
นั้น ผู้ซื้อตกลงชำระให้แก่ผู้ขายภายใน
.............................................................................................................................
ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัด ไม่ชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขายภายในกำหนดตาม ข้อ 3. ผู้ซื้อตกลงให้ผู้ขายริบค่า
มัดจำที่ผู้ซื้อชำระให้แก่ผู้ขายได้ทันที และผู้ซื้อยินยอมจ่ายเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน
.......................................................................
บาท (
....................................................................................................
)
พร้อมทั้งผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 5. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
จากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ตามความเป็นจริงสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย ละฉบับ และทั้งสองฝ่ายได้ศึกษา
เข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ........................................................ผู้ขาย
(........................................................)


ลงชื่อ........................................................ผู้ซื้อ
(........................................................)


ลงชื่อ........................................................พยาน
(........................................................)


ลงชื่อ........................................................พยาน
(........................................................)